Helgers + Raafs Advocaten

Letselschade

Bij Helgers & Raafs Advocaten kunt terecht in geval u letselschade heeft, slachtoffer bent en als benadeelde partij schadevergoeding wilt eisen of als u beklag bij het gerechtshof wenst te doen, omdat het OM niet overgaat tot vervolging.

Letselschade

Letselschade is een breed begrip. Hieronder vallen diverse soorten schade die een persoon kan lijden ten gevolge van bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een medisch ongeval of een verkeersongeval. Iemand die het slachtoffer wordt van een ongeval lijdt niet alleen schade aan zijn persoon, maar moet vaak ook kosten maken voor medische behandelingen, verzorging of lijdt soms schade omdat het inkomen wegvalt. U raadt het al, de berekening van de letselschade die men al heeft geleden en misschien in de toekomst nog gaat lijden, is niet zomaar gemaakt.

Indien u te maken krijgt met letselschade is het van belang om een advocaat in te schakelen die hart heeft voor uw zaak. Aarzelt u daarom niet en neem contact op met ons. Een specialist zal u te woord staan.

Gratis intakegesprek?

Juridische vraag of hulp nodig bij een procedure? Het intakegesprek is bij ons altijd zonder kosten.

Meer info & aanvragen

Benadeelde partij

Ook als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf kunt u aanspraak maken op een vergoeding van deze schade. Dit kan door te voegen als benadeelde partij in het strafrecht. Een benadeelde partij kan als slachtoffer schadevergoeding vorderen in een strafzaak tegen de verdachte. Deze schadevergoeding dient via een voegingsformulier benadeelde partij / schadeopgaveformulier opgegeven te worden. De vordering mag geen onevenredige belasting van het strafproces met zich meebrengen. Als dit wel het geval is, bestaat namelijk de mogelijkheid dat de strafrechter een vordering niet-ontvankelijk zal verklaren. Het voordeel van het stellen als benadeelde partij is dat indien diegene die u het letsel heeft toegebracht niet vermogend is, uiteindelijk een schadevergoedingsmaatregel gevorderd kan worden. De Staat zal aan u uitkeren en bij de veroordeelde verhaal halen. Dat hoeft u dan vervolgens niet te doen. Het is uiteraard van belang dat vordering van de benadeelde partij goed onderbouwd wordt en voorzien wordt van bewijzen/stukken. Neemt u hiervoor gerust contact met ons.

Mocht de vordering als benadeelde partij worden afgewezen of slechts gedeeltelijk maar worden toegekend, dan kan men zich uiteindelijk nog tot de civiele rechter wenden om daar een vordering in te stellen.

Beklag bij het gerechtshof (artikel 12 Wetboek van Strafvordering)

Maar wat als u slachtoffer bent geworden en het Openbaar Ministerie besluit dat het niet overgaat tot vervolging en seponeert de zaak? Ook dan weten onze advocaten de juridische weg voor u te bewandelen. Naast het feit dat er soms een klacht kan worden ingediend tegen de politie, bijvoorbeeld omdat die nalatig is bij het onderzoek, kan er op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering een beklagprocedure worden ingesteld waarbij het Gerechtshof gevraagd wordt alsnog het Openbaar Ministerie opdracht te geven de dader te vervolgen.

Het gerechtshof zal vervolgens bij zijn beoordeling moeten afwegen of een vervolging technisch haalbaar is, waarbij ook gekeken wordt naar de bewijsbaarheid van een zaak. Verder zal een afweging gemaakt worden tussen het algemeen belang bij wel en niet vervolgen. Neemt u dus contact op met ons als u het gevoel heeft dat een strafzaak ten onrechte is geseponeerd of als er geen zorgvuldig onderzoek is gedaan.

Bent u dus slachtoffer geworden van een misdrijf, of heeft u op een andere wijze schade geleden die is ontstaan door toedoen van anderen, een medisch ongeval of bijvoorbeeld arbeidsongeval, twijfel dan niet en neem contact met ons op. U wordt dan vrijblijvend uitgenodigd voor een intakegesprek, waar onze kundige advocaten met u de zaak bespreken.